คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปกหน้า 1
ผู้เรียบเรียง 2
คำนำ 3
สารบัญ 4
กรอบแนวคิด 5
กรอบแนวคิดขับเคลือน 6
โครงการผู้พิทักษ์อนามัยรอบรู้ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7
6 มิติ มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 8
วัตุประสงค์ 10
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 11
คุณสมบัติผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน 11
บทบาทหน้าที่ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน 12
การสนับสนุนเพื่อให้ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 13
Activity Timeline 13
แบบแสดงความสมัครใจเข้าร่วมเป็นผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน 14
แบบรายงานผลงานประจำเดือน 14
หนังสือที่ต้องอ่านเพิ่มเติม 15
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา 16
แบบสำรวจความคิดเห็น 23
ภาคผนวก แบบบประเมิน 41
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 42
คณะทำงาน 43
ปกหลัง 44

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=