คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

8 วัตถุประสงค์ 1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน บนพื้นฐานการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีชีวิตอยู่ภายใต้ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดโรค (New Normal) 2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการป้องกันการแพร่ระบาดซ�้ ำ ในสถานศึกษาและสถานประกอบกิจการ 3. สร้างระบบการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และป้องกันการแพร่ ระบาดซ�้ ำ ในสถานศึกษาและสถานประกอบกิจการ ดังนั้นโรงเรียนจึงไม่ ได้ เป็นเพียงสถานที่ จัดการศึกษา แต่ยังให้บริการสวัสดิการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและส่ง ผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก เช่น ด้านโภชนาการ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยส่วนบุคคล สุขภาพ กาย สุขภาพจิตและการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของนักเรียน เมื่อมีการ เปิดสถานศึกษา ในสภาวะที่ยังมีสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ-19) จึงควรมีการสร้ างผู้พิทักษ์อนามัย โรงเรียน เพื่อท� ำหน้าที่ เป็นโค๊ช ให้การปรึกษา แนะน� ำ ให้ความรู้ และผู้ประเมินภายนอก คอย ตรวจตรา เฝ้าระวัง การปฏิบัติตามมาตรการ ของสถานศึกษาและสถานประกอบกิจการ ว่าได้ ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐหรือไม่ พร้อมรายงาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รับทราบ เพื่อให้วางแผนการช่วยเหลืออย่างทัน ท่วงที กรมอนามัย จึงได้จัดท� ำ โครงการผู้พิทักษ์ อนามัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=