คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถาน ศึกษาและชุมชนเป้าหมาย 2. การมีตัวแทนของภาคประชาชน ท� ำหน้าที่ ให้ค� ำ ปรึกษา แนะน� ำ ให้ความรู้ และคอยตรวจตรา เฝ้าระวัง การปฏิบัติตามมาตรการของสถานศึกษาและสถาน ประกอบกิจการ บนพื้นฐานการได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาลให้มีชีวิตอยู่ภายใต้สังคม ที่เปลี่ยนแปลง ไปหลังเกิดโรค (New Normal) ประชาชนและสังคม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีสุขอนามัยที่ดี 1. เป็นผู้ที่มีจิตอาสาภาคประชาชน โดยท� ำ หน้าที่ ให้ค� ำปรึกษา แนะน� ำ ให้ความรู้ และคอย ตรวจตรา เฝ้าระวัง การปฏิบัติตามมาตรการ ของสถานศึกษาและสถานประกอบกิจการ บนพื้นฐานการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ให้มีชีวิตอยู่ภายใต้สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป หลังเกิดโรค (New Normal) 2. เป็นข้าราชการบ� ำนาญด้านการแพทย์ การ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ที่เคย ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้ านส่ ง เสริมสุขภาพ. หัวหน้ ากลุ่ มงาน ส่งเสริมสุขภาพ. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สาธารณสุขอ� ำเภอ ผู้อ� ำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต� ำบล เป็นต้น และต� ำแหน่ง ด้านการศึกษา จังหวัดละ 2 คน ยกเว้น กรุงเทพมหานคร เขตละ 1 คน 3. มีที่อยู่ และอาศัยอยู่ ในจังหวัด/พื้นที่ เป้าหมาย 4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วย ด้วยโรคติดต่อร้ายแรง สามารถปฏิบัติงานได้ 5. สามารถใช้โปรแกรมออนไลน์ผ่านมือถือได้ คุณสมบัติผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=