คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

10 1. เป็นผู้ให้ค� ำปรึกษา แนะน� ำ (Coach Health) การป้ องกันการแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ใน สถานการศึกษาและชุมชน 2. ร่วมทีมตรวจราชการระดับจังหวัด และ การก� ำกับ ติดตามประเมินผลการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ในสถานศึกษา 3. เป็นผู้ประเมินภายนอกในการเฝ้าระวัง การปฏิบัติตาม “คู มือการปฏิบัติส� ำหรับสถาน ศึกษาในการป องกันการแพร ระบาดของโรค โควิด-19” ของสถานศึกษา โดยสุ่มประเมิน สถานศึกษา จ� ำนวน 3 แห่งต่อเดือนต่อผู้พิทักษ์ อนามัยโรงเรียน 2 คน ตามแบบประเมินตนเอง ส� ำหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อม หลังเปิดภาคเรียน และการประเมินตนเองของ นักเรียนในการเตรียมความพร้อมหลังเปิดเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จ� ำนวน 10 คน ต่อโรงเรียนและบันทึกรายงานแบบออนไลน์ (รายละเอียดภาคผนวก) 4. เป็นผู้ประเมินภายนอกการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิ-19) ในชุมชน โดยการ สุ่มประเมิน จ� ำนวน 3 แห่งต่อเดือนต่อผู้พิทักษ์ อนามัยโรงเรียน 2 คน ตามแบบตรวจประเมิน เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประเภทตลาด หรือประเภทร้าน อาหาร หรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย การ เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมสุ่มประชาชนที่มารับบริการฯ ข้างต้น ให้ ประเมินตนเองในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จ� ำนวน 10 คนต่อแห่ง และบันทึกรายงานแบบออนไลน์ (รายละอียดตามภาคผนวก) 5. รายงานออนไลน์ ให้กับบุคลากรทางการ แพทย์และสาธารณสุขรับทราบ เพื่อใช้ข้อมูล ในการวางแผนด� ำเนินงานต่อไป บทบาทหน้าที่ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ให้ค� ำแนะน� ำ การดูแลสุขภาพ ตามมาตรฐาน เยี่ยมเสริมพลัง ให้ค� ำแนะน� ำ ประเมินความเสี่ยง ชี้เป้าผ่าน TSC รายงานผล การด� ำเนินงาน อ น า มั ย โ ร ง เ รี ย น ที่ปรึกษา เสริมพลัง เฝ้าระวัง รายงานผล REGISTRATIONFORM

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=