คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

11 1. การจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการด� ำเนินงาน โครงการ 2. การสนับสนุนสื่อสัญลักษณ์ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน คู่มือ สื่อความรู้ต่างๆ ในการด� ำเนินงาน 3. ประกาศเกียรติคุณ “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” 4. ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือในการออกปฏิบัติงานฯ เป็นการ จ้างเหมารายเดือน ๆ ละ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน (กค,สค,กย 2563) 5. ส� ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ID line ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ส่งศูนย์อนามัยเขต ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 6. ศูนย์อนามัยเขต ด� ำเนินการจัดจ้างฯ ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 การสนับสนุนเพื่อให้ผู้พิทักษ์อนามัย โรงเรียน ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ Activity Timeline : โครงการพิทักษ์อนามัยรอบรู้ สุขภาพในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันจันทร์ทุกสัปดาห์ 30 กค. 30 สค. 30 กย. 2563 • ประชุมคณะท� ำงาน ส่วนกลางฯ • ประชุมเสนอผลงาน ความก้าวหน้าฯ ออนไลน์ ศูนย์ฯ สสจ. ศธ.จ. สพป. กค.- กย. 2563 ประเมินผลโครงการฯ • ประชุมทีมผู้วิจัย ทุกอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน • ออกแบบสร้างเครื่องมือ ทดสอบ • เก็บข้อมูลภาคสนาม • จัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล • จัดท� ำรายงาน 16-17 สค. 2563 • ประชุมชี้แจงโครงการ สสจ. ศูนย์ฯ (17 สค. 2563) • เปิดตัวผู้พิทักษ์ Kick off (16-17 สค. 2563) • พิมพ์คู่มือ สื่อสัญลักษณ์ โครงการ สื่อปชส. ประกาศเกียรติคุณผู้พิทักษ์ฯ 25 มิย.-10 กค. 2563 • น� ำเสนอที่ประชุมผู้บริหาร กรมอนามัย • จัดท� ำโครงการและขออนุมัติ • ประชุมชี้แจงร่วม สธ. ศธ. (23, 29 มิย. 2563) 1-15 กค. 2563 • ยกร่างสเปคจัดจ้างฯ และหารือ กอง.คลัง กอง. จ. • ประสานศูนย์ฯ สสจ. ศูนย์ฯ กทม. • หนังสือขอความร่วมมือ สสจ. ศูนย์ฯ กทม. • โอนเงินให้ศูนย์ ศูนย์ฯ จัดจ้างผู้พิทักษ์ • ยกร่างคู่มือผู้พิทักษ์ • จ้างผู้ประสานงานโครงการฯ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=