คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

12 จังหวัด ชื่อ-สุกล (นาง นางสาว ยศ) ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ ต� ำบล อ� ำเภอ โทรมือถือ ID Line ส่งเอกสารไปยังผู้อ� ำนวยการศูนย์อนามัยที่ เอกสาร: ถ่ายเอกสารและรับรองส� ำเนา บัตรข้าราชการบ� ำนาญ ส� ำเนาทะเบียนบ้าน ใบเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้พิทักษ์ลงนาม) แบบแสดงความสมัครใจเข้าร่วมเป็น ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ชื่อ-สุกล (นาง นางสาว ยศ) ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ ต� ำบล อ� ำเภอ โทรมือถือ ID Line 1. จ� ำนวนโรงเรียนที่ได้สุ่มประเมิน แห่ง จ� ำนวนนักเรียนที่สุ่มประเมินตนเองฯ คน 2. จ� ำนวนสถานประกอบกิจการที่สุ่มประเมิน 2.1 ประเภทตลาด แห่ง จ� ำนวนประชาชนในตลาดที่สุ่มประเมินตนเองฯ คน 2.2 ประเภทร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม/ รถเข็น/ หาบเร่/ แผงลอย แห่ง จ� ำนวนประชาชนในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม/ รถเข็น/ หาบเร่ / แผงลอย คน 3. ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น ในการด� ำเนินงาน ขอรับรองข้อความดังกล่าวข้างต้นได้ปฏิบัตการเป็นจริงทุกประการ (ลงชื่อ) ผู้รายงาน ( ) วันที่ เดือน พ.ศ แบบรายงานผลงานประจ� ำเดือน

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=