คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

14 ข้อ ประเด็น ไม่ผ่าน ผ่าน หมายเหตุ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 1 มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษาหรือไม่ 2 มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด 19 เช่น ไอ มีน�้ ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจล� ำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล ส� ำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 3 มีนโยบายก� ำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษา ทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือไม่ 4 มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ส� ำรองไว้ให้กับ นักเรียน ร้องขอ หรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา หรือไม่ 5 มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรือไม่ 6 มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส� ำหรับใช้ท� ำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้า โรงอาหารอย่างเพียงพอ หรือไม่ 7 มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) หรือไม่ 8 มีการท� ำสัญลักษณ์แสดงจุดต� ำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะ ห่างระหว่างกัน หรือไม่ 9 กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่ก� ำหนดได้ มี การสลับวันเรียนของแต่ละชั้นเรียนหรือการแบ่งจ� ำนวนนักเรียน หรือไม่ 10 มีการท� ำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ เรียนการสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา หรือไม่ แบบประเมินตนเองส� ำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม หลังเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกณฑ์การประเมิน ชื่อสถานศึกษา สังกัด จ� ำนวนนักเรียน คน ครู คน รวมทั้งสิ้น คน ต� ำบล อ� ำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ ชื่อผู้ประเมิน วดป.ที่ประเมิน

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=