คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1 สถานศึกษาจัดเป็นสถาบันทางสังคม พื้นฐานที่มีหน้ าที่พัฒนา เด็กวัย เ รียนให้ มี ศักยภาพ สามารถเติบโตและด� ำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นสถานที่ปลูกฝัง ความรู้ ทัศนคติ สร้างพฤติกรรมอย่างเหมาะสม แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเด็กในวัย เรียนทุกคนจะใช้เวลาอยู่ในสถานศึกษาเป็นเวลา หลายชั่วโมงต่อวัน ท� ำให้สถานศึกษากลายเป็น พื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และ ยังไม่มีวัคซีนใดรักษาได้หายขาด แต่ทั้งนี้ เด็กใน วัยเรียนจ� ำเป็นต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ค� ำน� ำ กรมอนามัยในฐานะเป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความส� ำคัญของการก� ำกับ ติดตาม ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 โดยส่งเสริม ให้มีผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ท� ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ ตรวจตรา เฝ้าระวัง และรายงาน การ ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาและสถานประกอบ กิจการ ซึ่งการด� ำเนินการดังกล่าวควรมีรูปแบบการด� ำเนินงานบนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงได้มีการ จัดท� ำคู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน เพื่อใช้เป็นคู่มือด� ำเนินงานการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ในช่วงมาตรการผ่อนปรน ไม่ให้กลับมาเกิดการระบาดในรอบที่สอง และเป็นแนวทางการด� ำเนินงาน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 ที่สอดคล้องตามมาตรการหลักของรัฐให้กับสถานศึกษา และสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะท� ำงานจัดท� ำคู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรกฏาคม 2563

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=