คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2 สารบัญ หน้า 3 กรอบแนวคิดระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและ กรอบการขับเคลื่อน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หน้า 5 โครงการผู้พิทักษ์อนามัยรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน้า 6 ความส� ำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ หน้า 9 คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน หน้า 11 การสนับสนุนเพื่อให้ผู้พิทักษ์อนามัยในโรงเรียน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้า 11 เป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการและกิจกรรมด� ำเนินงานและระยะเวลา หน้า 12 แบบแสดงความสมัครใจเข้าร่วมเป็นผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน และแบบรายงานประจ� ำเดือนของผู้พิทักษ์อนามัยในโรงเรียน หน้า 13 หนังสือที่ความอ่านเพิ่มเติม หน้า 14 แบบประเมินสถานศึกษาและสถานประกอบกิจการ หน้า 39 ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=