คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหนังสือ คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ISBN 978-616-11-4379-4 ที่ปรึกษา แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้เรียบเรียง ดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ส� ำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย นางปนัดดา จันผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขช� ำนาญการพิเศษ ส� ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นางอริสรา ทองเหม พยาบาลวิชาชีพช� ำนาญการ ส� ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นางสาวภัทราพร เทวอักษร นักวิชาการสาธารณสุขช� ำนาญการ ส� ำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย จ� ำนวนพิมพ์ ครั้งที่ 1 กรกฏาคม 2563 จ� ำนวน 400 เล่ม จัดท� ำโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกแบบและจัดพิมพ์ บริษัท ซีจีทูล จ� ำกัด อ น า มั ย โ ร ง เ รี ย น

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=