คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ประธาน ส� ำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางวิมล โรมา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) คณะท� ำงาน ส� ำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางปนัดดา จันผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขช� ำนาญการพิเศษ คณะท� ำงาน ส� ำนักส่งเสริมสุขภาพ นางอริสรา ทองเหม พยาบาลวิชาชีพช� ำนาญการ ส� ำนักส่งเสริมสุขภาพ คณะท� ำงาน นางสาวภัทราพร เทวอักษร นักวิชาการสาธารณสุขช� ำนาญการ คณะท� ำงาน ส� ำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสสุขปฏิบัติการ คณะท� ำงาน ส� ำนักส่งเสริมสุขภาพ นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะท� ำงาน ส� ำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวเกศินี นามแดง นักวิชาการสาธารณสสุขปฏิบัติการ คณะท� ำงาน ส� ำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาววัลนิภา ชัณยะมาตร์ นักวิชาการสาธารณสสุขปฏิบัติการ คณะท� ำงาน ส� ำนักส่งเสริมสุขภาพ นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์ นักโภชนาการปฏิบัติการ คณะท� ำงาน ส� ำนักโภชนาการ นางสาวปิยาภรณ์ ธรรมสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะท� ำงาน ส� ำนักโภชนาการ นางสาวชนิภา โรจน์สกุลพานิช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะท� ำงาน ส� ำนักทันตสาธารณสุข “คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” อ น า มั ย โ ร ง เ รี ย น คณะท� ำงานจัดท� ำ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=