คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค� ำชี้แจง แบบส� ำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เรื่อง การ ปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และพฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล เพื่อส� ำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความรู้ต่อโรคโควิด-19 และการป้องกัน ความรับรู้ต่อแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม ของกระทรวงสาธารณสุข การปฏิบัติตนตาม แนวทางดังกล่าว การจัดให้มีการเว้นระยะห่าง ทางสังคมของหน่วยงาน พฤติกรรมสุขอนามัย ส่วนบุคคล ข้อจ� ำกัดของประชาชนและหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทาง สังคม และสิ่งสนับสนุนหรือมาตรการที่ประชาชน ต้องการจากรัฐบาล เพื่อให้การเว้นระยะห่างทาง สังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แบบส� ำรวจความคิดเห็นนี้ ให้ประชาชน ที่ มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่อ่านออก เขียนได้ บันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ได้ เป็นผู้ประเมิน มี ความยาวทั้งสิ้น 5 หน้า ประกอบด้วย 8 ตอน กรม อนามัย ขอความร่วมมือตอบแบบส� ำรวจความ คิดเห็นให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็นข้อมูลส� ำหรับ การประเมินผลมาตรการที่เกี่ยวข้อง และน� ำไป จัดท� ำมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงเผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักร่วม ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูล/ความคิดเห็นรายบุคคลทั้งหมด ของท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และ จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านแต่อย่างใด กรม อนามัย จะน� ำเสนอผลการส� ำรวจความคิดเห็นนี้ ในภาพรวมเท่านั้น แบบส� ำรวจความคิดเห็น เรื่องการปฏิบัติตามแนวทาง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล (ตอบเฉพาะผู้ที่มีอายุ 12 ขึ้นไป)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=