คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4 ระดับบุคคล พฤติกรรมอนามัย • การใส่หน้ากากอนามัย • การล้างมือ • การลดการสัมผัส • การรักษาระยะห่าง สร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ • พัฒนาชุดความรู้/ ข้อแนะน� ำ • เฝ้าระวังพฤติกรรม สุขภาพที่แสดงถึง ความรอบรู้ของประชาชน • การสื่อสารเชิงรุกและ ตอบโต้ความเสี่ยง ระดับชุมชน สังคม อนามัยสิ่งแวดล้อม กิจการ และสถาน ประกอบการ • มาตรการหลัก • มาตรการเสริม • มาตรการทางด้าน สุขาภิบาลและอนามัย - สุขาภิบาลอาหารและน�้ ำ - ขยะ/ของเสีย-สิ่งปฎิกูล - การจัดการทาง กายภาพ/เคมี/ชีวภาพ ยกระดับ สถานประกอบการ • พัฒนาแนวทาง/ มาตรการ/มาตรฐาน ยกระดับรับรองมาตรฐาน กิจการ • เฝ้าระวัง และการประเมิน ความเสี่ยง เขต/จังหวัด • เตรียมความพร้อม setting ผ่าน TSC ก่อนเปิดกิจการ • ก� ำกับ ติดตาม ประเมิน มาตรการ ยกระดับความเข้มแข็ง ชุมชนและภาคีเครือข่าย • สนับสนุนกลไกระดับ พื้นที่/ท้องถิ่นในการ ส่งเสริมสุขสุขภาพและ อนามัยสิ่งล้อม • ส่งเสริมสนับสนุน ความเข้มแข็ง ภาคประชาชน พชอ./อปท. • ออกแบบร่วมกับ เครือข่าย/setting/ ชุมชน เตรียมการและ เปิดกิจการตามมาตรการ • ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรม New Normal - ป้องกันการระบาด ของ การติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใน ประชาชน - สร้างความเชื่อมั่น ในการใช้ชีวิตประจ� ำวัน ของประชาชน และ สถานประกอบกิจการ ให้มีความปลอดภัยจาก การติดเชื้อ COVID-19 กลไก มาตรการ กลยุทธ์ กรอบแนวคิดการขับเคลื่อน STORE OPEN New Normal

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=