คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

5 โครงการผู้พิทักษ์อนามัยรอบรู้สุขภาพในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหตุผลความจ� ำเป็น สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมพื้นฐาน มีหน้ าที่ พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีศักยภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถ ด� ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของการ ปลูกฝังความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม ทุกด้าน แต่เนื่องจาก สถานศึกษาเป็นที่รวมของเด็กในชุมชนที่มาจากครอบครัวต่าง กัน จึงเป็นปัจจัยส� ำคัญต่อการเกิดปัญหาโรคต่าง ๆ อีกทั้งเมื่อ นักเรียนคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ มาเข้าเรียนใน สถานศึกษาจึงมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่นักเรียน คนอื่น ๆ ได้ จากการเล่น คลุกคลีกัน หรือท� ำกิจกรรมร่วม กัน ถึงแม้ในประเทศไทย จะพบว่า มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นเด็ก มีอุบัติการณ์ค่อนข้างต�่ ำ และ มักมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าหากนักเรียนในสถานศึกษามีการ ติดเชื้อแล้ว อาจท� ำให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังบุคคลอื่น ๆ ได้ รวดเร็ว (Super Spread) ส่งผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู เพื่อน พ่อแม่ ผู้สูงอายุ และสมาชิกในครอบครัวอื่น ๆ ต่อไป อ น า มั ย โ ร ง เ รี ย น

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=