คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

6 ด้ วยค� ำสั่งศูนย์ บริหารสถานการณ์ การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตาม ข้อก� ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราชก� ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) และได้ออก มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก� ำหนดเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบ ท้ายค� ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 139 ง. 13 มิถุนายน 2563 ) ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ยึดหลักการจัดการเรียน การสอน “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุด ไม่ได้” และประกาศให้สถานศึกษา เปิดท� ำการ เรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ-19) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเป็น องค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ ประชาชนสุขภาพดี ร วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย  แห  งประ เทศไทย องค การอนามัยโลกประจ� ำประเทศไทย (WHO Thailand) องค การทุนเพื่อเด็กแห งสหประชาชาติ ประจ� ำประเทศไทย (UNICEF) ส� ำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ ผู เชี่ยวชาญจากภาคส วนที่เกี่ยวข อง ได บูรณา การและร วมกันจัดท� ำ “คู มือการปฏิบัติส� ำหรับ สถานศึกษาในการป องกันการแพร ระบาดของ โรคโควิด-19” เพื่อเป นแนวทางปฏิบัติส� ำหรับ สถานศึกษา ในการป องกันการแพร ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย เน นความสอดคล องกับบริบทของสถานศึกษา และเอื้ออ� ำนวยให เกิดการปฏิบัติงานได อย า งมีประสิทธิภาพ เพื่อให นักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษาสามารถด� ำรงชีวิตอยู ได อย าง ปลอดภัย 5 นโยบาย 6 มิติ New Normal มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนของสถานศึกษา (Reopening) 6 การบริหาร การเงิน 1 ความปลอดภัย จากการลด การแพร่เชื้อโรค 2 การเรียนรู้ 3 การคลอบคลุมถึง เด็กด้อยโอกาส 4 สวัสดิภาพและ การคุ้มครอง

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=