คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ

ปกหน้า 1
คำนำ 3
คณะที่ปรึกษา 4
คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง 4
คณะผู้ร่วมพัฒนาคู่มือ 5
สารบัญ 8
สารบบัญแผนภูมิ 10
บทนำ 12
สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 12
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 14
ผลกระทบการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น 14
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย 15
วัตถุประสงค์ของคู่มือดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ 16
บทที่ 1 กรอบแนวคิดและเป้าหมายในการจัดบริการสำหรับแม่วัยรุ่น 19
หลักการเบื้องต้นในการจัดบริการสำหรับแม่วัยรุ่น 20
หลักการสื่อสารกับพ่อแม่วัยรุ่น 21
การประสานงานระหว่างภาคส่วนในการช่วยเหลือแม่วัยรุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 22
การดูแลวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในหน่วยบริการโดยใช้หลักการจัดบริการเฉพาะรายบุคคล 22
บทที่ 2 การบริการและการดูแลขณะตั้งครรภ์ 27
บทที่ 3 การบริการและการดูแลระหว่างคลอด 32
องค์ประกอบของการบริการและการดูแลแม่วัยรุ่นระหว่างคลอด 33
การบริการและการดูแลแม่วัยรุ่นระหว่างคลอด 33
บทที่ 4 การบริการและการดูแลแม่วัยรุ่น ทารก และครอบครัวระยะหลังคลอด 37
องค์ประกอบของการบริการและการดูแลแม่วัยรุ่น ทารก และครอบครัวระยะหลังคลอด 38
กิจกรรมการบริการและการดูแลแม่วัยรุ่น ทารก และครอบครัวระยะหลังคลอด 39
บทที่ 5 การบริการทางเลือกสำหรับแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 50
กระบวนการยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม 51
ทางเลือกที่ต้องตัดสินใจ 67
บทที่ 6 การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบครัว และชุมชนในการดูแลแม่วัยรุ่นแบบครบวงจร 70
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 70
บทบาทข้องของกระทรวงศึกษาธิการ 73
บทบาทหน้าที่ข้องครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคม 76
บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรในภาคีเครือข่ายชุมชน 79
กรณีศึกษาการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม 80
บทที่ 7 บทเรียนการจัดบริการดูแลแม่วัยรุ่นและการป้องกันการตั้งครรภ์แบบบูรณาการและเป็นมิตรต่อเยาวชน 84
เอกสารอ้างอิง 88
ภาคผนวก 90
ภาคผนวก 1 การประเมินทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่นและแบบฟอร์มการประเมินภาวะสภาพจิตใจสังคมในวัยรุ่น 90
ภาคผนวก 2 แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) 97
ภาคผนวก 3 การให้การปรึกษาวัยรุ่น 98
ภาคผนวก 4 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 102
ภาคผนวก 5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ 106
ภาคผนวก 6 ตัวอย่างสื่อในการสร้างความเข้าใจและครอบครัวและชุมชน 114
ภาคผนวก 7 กรณีตัวอย่างและบทเรียนพื้นที่ 115
ปกหลัง 121

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=