คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

ค�ำสอนพ่อ (ก) คณะท�ำงาน (ข) บทน�ำ (ค) สารบัญ (ง) โครงการ “เลี้ยงดูลูกตามค�ำสอนพ่อ” เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ 2 ตัวอย่าง การเรียน การสอน แบบโครงงาน ”Project Approach” 5 หลักการและแนวคิด 6 วัตถุประสงค์การสอนแบบโครงการ 6 แผนผังองค์ประกอบการจัดประสบการณ์ แบบโครงการ Project Approach 7 แผนการเรียน การสอนด้านสุขภาพแบบโครงการ Project Approach 8 ไข่ (Egg) วิเศษ 9-11 ผัก (Vegetable) 12-15 เล่น (Play) ม้าก้านกล้วย 16-20 ฟ.ฟัน (Teeth) 21-25 การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 8 ประการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 26-27 ส�ำหรับเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา หลักการส่งเสริมคุณธรรมส�ำหรับเด็ปฐมวัย คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 28-29 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใบความรู้นิทานและเทคนิคการอ่าน-เล่านิทาน 30-31 การจัดกิจกรรมของผู้ปกครองและคุณครู และการบันทึกพฤติกรรมเด็ก 32-34 เอกสารอ้างอิง 35 คณะท�ำงาน 36 สารบัญ (ง)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=