คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

บทน�ำ ด้วยปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช2560 เน้นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก เกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียน รู้ ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของ เด็กแต่ละคน ให้เต็มศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและ วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน ดังนั้นการจัดการเรียน การ สอนที่มีคุณภาพ อย่างไร้รอยต่อระหว่าง โรงเรียน บ้าน พร้อมทั้งหน่วยบริการสาธารณสุข ในการจัดบริการที่เข้าถึงและได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ และการ แก้ปัญหาพื้นฐานด้านภาวะทุโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ดังนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2562 กรม อนามัย ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานโครงการ “เลี้ยงดู ลูกตามค�ำสอนพ่อ ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องจากพระราชด�ำริ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ เด็กอายุ 3-5 ปี ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยออกแบบการจัดการประสบการณ์เรียนรู้ ให้เด็กปฐมวัย ไทยศตวรรษที่ 21 มีทักษะ 4 ด้าน คือ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity and Innovation) ทักษะการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะการสื่อสาร (Communication) และ ทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) หากเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน อย่างเท่าเทียมและด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กก่อให้เกิดผลดีต่อการเจริญเติบโตและการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคต อันรวมทั้งผลกระทบต่อการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่ง กรมอนามัยได้ผลิตคู่มือการเรียนการสอนด้านสุขภาพตาม “ค�ำสอนพ่อ” จัดการประสบการณ์เรียนรู้ของ เด็กตามแบบ Project approach โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างลุ่มลึก ด้วยการลงมือท�ำ ปฏิบัติจริง (Leaning by Doing) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการลงมือปฏิบัติ ทักษะ การแก้ปัญหาของเด็ก และเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก โดยครูท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในจัดประสบการณ์การเรียนการสอน รายละเอียดของเนื้อหาสอดรับกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งบูรณาการเนื้อหา ตามสาระการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสุขภาพ นอกจากนี้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องไปยังครอบครัว จึงได้ผลิตคู่มือ ครอบครัวต้นแบบ “เลี้ยงลูกตามค�ำสอนพ่อ” คุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน�้ำใจ เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้ในการสอน อบรม บ่มเพาะลูก โดยคาดหวังว่าเด็กปฐมวัย ทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างองค์รวมรอบด้านและสมดุล (ค)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=