คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

ชื่อหนังสือ คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม “ค�ำสอนพ่อ” ด้านสุขภาพ 8 คุณธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรึกษา แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ นางนุตติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 ผู้เรียบเรียง ดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) นางอาริสรา ทองเหม พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุข จัดพิมพ์ ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จ�ำนวน 1,000 เล่ม ISBN 978-616-11-4189-9 ออกแบบ บริษัทซีจีทูล จ�ำกัด (ข)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=