คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

1 โครงการ “เลี้ยงดูลูกตามค�ำสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคง และหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1. เสริมสร้างศักยภาพด้านความรอบรู้การเลี้ยงดูลูกของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 2. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว แกนน�ำชุมชน ครู บุคลากร สาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะ การอบรมบ่มเพาะเด็ก (อายุ 3-5 ปี) “เลี้ยงดูลูกตามค�ำสอนพ่อ” คุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ประชาชนในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมา จากพระราชด�ำริฯ เข้าถึงบริการสุขภาพ วัตถุประสงค์ทั่วไป : ส่งเสริมสนับสนุนให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูมีความรู้ ทักษะในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก “ค�ำสอนพ่อ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์เฉพาะ :

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=