คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

6 หลักการและแนวคิดส�ำคัญของ การสอนแบบโครงการ 1. เด็กศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกลงไปใน รายละเอียดของเรื่องนั้นด้วยกระบวนการคิดและ แก้ปัญหาของเด็กเองจนพบค�ำตอบที่ต้องการ 2. เรื่องที่ศึกษาก�ำหนดโดยเด็กเอง 3. ประเด็นที่ศึกษา เกิดจากข้อสงสัยหรือปัญหาของ เด็กเอง 4. เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษาโดย การสังเกตอย่างใกล้ชิดจากแหล่งความรู้เบื้องต้น 5. ระยะเวลาการสอนยาวนานอย่ างเพียงพอ ตามความสนใจของเด็ก 6. เด็กได้ประสบทั้งความล้มเหลวและความส�ำเร็จใน การศึกษาตามกระบวนการแก้ปัญหาของเด็ก 7. ความรู้ใหม่ที่ได้จากกระบวนการศึกษาและการแก้ ปัญหาของเด็กเป็นสิ่งที่เด็กใช้ก�ำหนดประเด็นศึกษา ขึ้นใหม่ หรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กต้องการ 8. เด็กได้น�ำเสนอกระบวนการศึกษา และผลงานต่อ คนอื่น 9. ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือก�ำหนดกิจกรรมให้ เด็กท�ำ แต่เป็นผู้กระตุ้นให้เด็กใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ อื่นๆ เพื่อจัดระบบความคิด และสนับสนุนให้เด็กใช้ ความรู้ทักษะที่มีอยู่คิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 1. พัฒนาทักษะการคิดของเด็ก      2. พัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติของเด็ก 3. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็ก 4. เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก วัตถุประสงค์การสอนแบบโครงการ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=