คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

5 โรงเรียนแนว project Approach เน้นการฝึกทักษะการคิดและเด็ก คือ ผู้ค้นหาค�ำตอบ ด้วยตัวเอง โดยเรียนรู้แบบสืบค้นข้อมูลผ่านหัวข้อ การเรียนรู้ที่เด็กๆ ช่วยกันเลือกและให้ความสนใจ เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการหลาก หลายวิชาเข้าด้วยกัน บวกกับรูปแบบการเรียนที่ เด็กต้องคิด ลงมือท�ำ ระหว่างการท�ำกิจกรรม มีการ ตั้งค�ำถาม ตอบค�ำถามโดยครู ซึ่งเป็นการฝึกทักษะ การท�ำงานร่วมกับเพื่อน ในระหว่างท�ำกิจกรรม เกิดการเรียนรู้มากมาย ท�ำให้เด็กได้เพิ่มเติมทักษะ ที่หลากหลาย ด้วยการเรียนรู้ที่มาจากความสนใจนี้ เองที่จะท�ำให้เกิดความกระตือรือร้นและสนุกสนาน ตัวอย่างการเรียนการสอนแบบโครงงาน “Project Approach”

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=