คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

7 แผนผังองค์ประกอบของ การจัดประสบการณ์แบบโครงการ องค์ประกอบของการ จัดประสบการณ์แบบโครงการ 3. การน�ำเสนอเป็นการถ่ายทอดความรู้ จากประสบการณ์เดิมในรูปแบบต่างๆ 4. การสืบค้น เด็กแสวงหาความรู้จากกิจกรรม โดยการสืบค้นจากผู้รู้ ผู้ปกครอง และเอกสารอื่นๆ 5. การจัดแสดงเป็นการจัดกิจกรรม น�ำเสนอผลส�ำเร็จของโครงการ และเผยแพร่ความรู้ในการจัดนิทรรศการ และสาธิตผลงาน 2. การศึกษาภาคสนาม ศึกษาประสบการณ์ตรง ปฏิสัมพันธ์กับ บุคคล สิ่งของ และศึกษานอกสถานที่ 1. การอภิปราย พูดคุย หรือ สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=