ผลิตวิดีโอคอนเทนต์ Motion Graphic, Animation, สื่อการสอน, สารคดี ฯลฯ

 • คณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี
 • โรงพยาบาลปทุมธานี
 • กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
 • เทศบาลนครปากเกร็ด
 • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 • เทศบาลตำบลหนองเสือ
 • สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
 • สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

สามารถรับชม Video เพิ่มเติมได้ที่ช่อง Youtube ด้านล่าง

บริษัท ซีจีทูล (cgtool) จำกัด

โทร. 086 887 9716, 097 296 8786