เกมสีขาว
1 %
สร้างเสริมพัฒนาการ
1 %
ไม่มีความรุนแรง
1 %
สนุก ปลอดภัย
1 %

ผลิตเกม สื่อการเรียนรู้

เกมสำหรับเด็ก สื่อช่วยการสอน สำหรับเด็ก เน้นเกมสีขาว เกมสะอาด ปราศจากความรุนแรง

เกมสำหรับเด็ก ตั้งแต่ 4 -12 ปี ประกอบด้วยเกมการศึกษาหลากหลายประเภท สร้างโดยอ้างอิงจากระบบสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ใน 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรมศาสตร์(E) และ คณิตศาสตร์(M) โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และการทํางาน ซึ่งเหมาะกับเด็ก

ติดต่อ