thankyou

+ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

+ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

+ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

+ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

+ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

+ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

+ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนทบุรี

+ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

+ โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

+ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี

+ โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

+ เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

+ เทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

+ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

+ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

+ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

+ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

+ บริษัท Otto Bock

+ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม

+ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

+ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

+ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

+ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

+ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

+ บริษัท โตโย ไซกัน ประเทศไทย

+ บริษัท ไทยมาลายา กลาส จำกัด

+ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

+ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

+ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

+ บริษัท Microsoft

+ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม

+ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

+ เทศบาลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

+ บริษัท Oracle

+ บริษัท Sybase

+ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ สังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

+ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน

+ โรงเรียนศรีวิกรม์

+ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก

+ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

+ โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

+ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

+ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

+ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

+ โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

+ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี

+ สำนักการแพทย์ กองทัพบก

+ โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

+ โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

+ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

+ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

+ บริษัท ทาเคเบอะ ไทยแลนด์ จำกัด

+ บริษัท AUTO ALLIANCE (THAILAND) CO., LTD.

+ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวซุนกี่ ศรีสะเกศ

+ PTT Global Chemical

ติดต่อ