Digital Content

เมื่อโลกในยุคปัจจุบันหันมาพึ่งพิง Digital Content มากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ งานออกแบบและสร้างสรรค์ วางแผนระบบ การใช้งาน บริษัทฯ มีความพร้อมที่ทำให้สิ่งที่คุณต้องการตรงตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จสูงสุด พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูล Google Analytics อาทิ

 • Digital Magazine
 • Web Application
 • Phone application
 • One Page Communication
 • Presentation
 • CAI สื่อการสอน
 • E-Publication
 • PDF interactive
 • Game
 • Google Ads
 • Form Digital

บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำสิ่งดีที่สุด และประหยัดงบประมาณมากที่สุด

Digital Magazine

Digital Magazine​

เปลี่ยนสิ่งพิมพ์แบบ Offline เป็นสิ่งพิมพ์ Online สามารถเคลื่อนไหว ใส่วิดีโอ ภาพและเสียง แอนิเมชั่น Gif รองรับทั้งคอมพิวเตอร์ และมือถือ ซึ่งเพิ่มน่าสนใจได้มากกว่าระบบ Offline มีระบบเช็คข้อมูลการเข้าถึงจาก Google Analytics สามารถแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ทุกแฟลตฟอร์ม มี QR code อาทิหนังสือข่าว วารสาร จุลสาร คู่มือ ฯลฯ

Web Application

Web Application

เปลี่ยน Website เป็น Web App เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย สามารถใส่เคลื่อนไหวและลูกเล่นมากมาย ใส่วิดีโอ ภาพและเสียง แอนิเมชั่น Gif รองรับทั้งคอมพิวเตอร์ และมือถือ มีระบบเช็คข้อมูลการเข้าถึงจาก Google Analytics สามารถแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ทุกแฟลตฟอร์ม มี QR code

E-Publication

E-Publication

เปลี่ยนสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เป็นสิ่งพิมพ์ Online ดีกว่า PDF ไฟล์ สามารถเคลื่อนไหว ใส่วิดีโอ ภาพและเสียง แอนิเมชั่น Gif รองรับทั้งคอมพิวเตอร์ และมือถือ ซึ่งเพิ่มน่าสนใจได้มากกว่า มีระบบเช็คข้อมูลการเข้าถึงจาก Google Analytics สามารถแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ทุกแฟลตฟอร์ม มี QR code อาทิหนังสือข่าว วารสาร จุลสาร คู่มือ แคตตาล็อกสินค้า โปรชัวร์สินค้า ฯลฯ

Phone Application

Phone Application

ออกแบบและทำ Application สำหรับ iOS และ Android

One Page Communication

One Page Communication

เว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการรวมเอาไว้ในหน้าเดียว โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ เหมาะสมกับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลไม่มาก ในปัจุบัน แบรนด์ระดับโลก เช่น Apple หรือ Uber ก็ได้หันมาใช้รูปแบบเว็บไซต์ One Page กันมากขึ้น

Presentation

Presentation

ฟรีเซนเทชั่นสำหรับทวี และตู้ครีออต ช่วยเผยแพร่สินค้าหรือประขาสัมพันธ์สถานที่ เช่น ทวีแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า แบงก์ ดีพาร์ทเมนสโตร์ สนามบิน และทางบริษัทฯ มีอุปกรณ์สำหรับระบบท่วีในองค์กร เช่น โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา

CAI สื่อการสอน

CAI สื่อการสอน

สร้างบทเรียน ข้อสอบ หลักสูตรการสอนแบบโต้ตอบ สามารถเคลื่อนไหว ใส่วิดีโอ ภาพและเสียง แอนิเมชั่น Gif และเปลี่ยนเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป รองรับทั้งคอมพิวเตอร์ Mac และ PC มีระบบเช็คข้อมูลการเข้าถึงจาก Google Analytics สามารถแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ทุกแฟลตฟอร์ม และ QR code สำหรับแชร์

PDF interactive

PDF interactive

เปลี่ยนไฟล์ PDF ทั่วไป เป็น PDF interactive สามารถเคลื่อนไหว ใส่วิดีโอ ภาพและเสียง แอนิเมชั่น Gif รองรับทั้งคอมพิวเตอร์ และมือถือ และเพิ่มระบบกรอกแบบฟอร์มได้ สำรับใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรได้

Game

Game

สร้างเกมส์สำหรับเด็ก เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ PC ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติสูง

Google Ads

Google Ads

ออกแบบและสร้างแบรนด์ สำหรับใช้บนสื่อโซเชียลมีเดีย และสามารถเช็คข้อมูลได้จาก Google Analytics สามารถเพิ่มการติดตามและจัดอันดับบน Google ได้

Form Digital

Form Digital

สร้างแบบฟอร์มประเภทต่าง เช่น บัตรเชิญ แบบประเมิน ข้อสอบ แบบทดสอบ แคตตาล็อกขายสินค้า บัตรคิว รับจ่ายเงินผ่าน Banking ได้ ใช้งานง่าย เมื่อผู้ใช้งานเสร็จ ระบบจะส่งข้อมูลกลับผู้ส่งทันที มีระบบตรวจสอบ ประเมิน สามารถใส่ลายเซนต์แสดงตัวตน ใส่ Google Map มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด

ลิขสิทธิ์

เมื่อต้องนำไปใช้งาน

ภาพ วิดีโอ เสียง และอื่นๆ ที่เกิดจากบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย และสามารถนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ปราศจากความกังวล หรือเรื่องร้อนเรียนจากโซเชียลมีเดีย อาทิ Youtube, Google, Facebook ฯลฯ
ฝากท้องออนไลน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
คู่มือแนวทางการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
รายงานการศึกษาระบบการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาของไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ทันตกรรมวิถีใหม่ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
App ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำหรับ Phone และ Tablet
หลักสูตร Breast Cancer Care Manager กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
มาตราการดูแลเด็กเล็กกับ COVID-19 เทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กในสถานศึกษา สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รายงานประจำปี 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด
การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์มูลฝอย (3R) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือเยี่ยมบ้านจิตอาสาครอบครัว "เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ" คุณธรรม 8 ประการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้าย โรงพยาบาลปทุมธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข
10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ ด้านสุขภาพ 8 คุณธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลและป้องกันภาวะซึมเศร้าในมารดา เพื่อลูกรักพัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้สำหรับจิตอาสาครอบครัว สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Thank you Mother คู่มือสำหรับแม่และลูก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
คู่มือครอบครัวต้นแบบ เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ คุณธรรม 8 ประการของหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โรคติดต่อนำโดยยุงลาย สำนักโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รานงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ่อแม่ยุคดิจิตอลเลี้ยงลูกแบบ Traditional สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูก ตามคำสอนพ่อ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการป้องกันโรคทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง PM2.5 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รอบรู้เรื่องฉลากและอาหาร
นักสืบ อย. โรงพยาบาลคลองหลวง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท ซีจีทูล (cgtool) จำกัด

โทร. 02 967 9151, 086 887 9716, 097 296 8786