คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

85 ทท่� 4 การใ ยาท่� เหมาะสมใ ผู้้� ป่วยสูงอายุแ ะ ไม่พึงประสงค์์ กการใ ยา เหตุ ที่่� ต้องดููแ เป็นพิิเศษ 1. เนื� องจา กผู้้� สูงอายุมีก เปลี่่� ยนแ ง งสีิ ยาจา กความชรา ส่่ ง ให้เกิดความเปลี่่� ยนแ ง ทั้้� งเภสัช ศาสต์ (pharmacodynamics) แ ะเภสัช นศาสต์ (pharmacokinetics) ดังต งที่่� 21 2. สม ถภ ของอวัยวะต่าง ๆ ด งในผู้้� สูงอายุ ำ �ให้เส่� ยงต่อก เกิด ไม่พึึง ะสงค์ กก ใช้ยาได้้่าย เภสัั น์ การเปลี่่� ยนแ ง งสรีีรวิ ยา เน่� อง กคว รา งคลิินิก ตััวอย่างยา ก ดซึึมยา 1.ความเป็็นก ดในก ะเ ะอาห ด ง 2. พื้� นที่่� ในก ดซึึมย ด ง 3. ก ไห เวียนเลืือดที่่� ไ ำ �ไส้้ลด ง ก ดซึึมของยาต่างๆ ด ง ยังไม่ ความสำ �คัญ งคลิินิก ยังไม่ ความสำ �คัญ งคลิินิก ketoconazole itraconazole ferrous sulphate - - ก ก ะ ยยา 1. เน้� อเย่� อไขมันแ ะ Vd ของยาที่่� ะ ยในไขมัน (fat-soluble) เพิ่� มข้� น 2.ิ มาตรน้ำำ� �ใน่ างกายแ ะ Vd ของยา ที่่� ะ ยในนำ� � (water-soluble) ด ง 3. Lean body mass แ ะ Vd ของยา ที่่� กล้้ามเน้� อ ด ง 4. ะดัับอััลบููมินในเลืือด ด ง 5. α 1-acid glycoproteinเพิ่� มข้� น ะยะครึ่่� งชีีิต (half-life) ของยาที่่� ะ ยในไขมันเพิ่� มข้� น ความเข้มข้นของ ะดัับยาที่่� ะ ยใน นำ� �เพิ่� มข้� นิ มาณยาที่่� ให้ครั้้� งแ กคว ด งิ มาณยาชนิด acidic drug กัับโ น ด งิ มาณยาชนิด basic drug โ นเพิ่� มข้� น diazepam, flurazepam ethanol digoxin phenytoin, warfarin lidocaine, propanolol ตารางที่่� 24 การเปลี่� นแป งทั� งเภสััชจ นศา ตร์ (pharmacokinetics) ในผู้้� สููงอายุุ (วีรศักดิ์� เมืืองไพศา . ั กการใช้้ยาในผู้้� สููงอายุุ. วาร ารเภสััชวิท า 2547; 26: 211-25.)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=