คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

แ นผู้้� สูงอายุแห่งชาติฉบั ที่่� 2 ( .ศ. 2545-2564) ฉบัุ งครั้้� งที่่� 1 .ศ. 2552 ได้้ำ �หนดยุ ธศาสต์ ที่่� 3 “ ะบบคุ้้� มค อง งสั งคมสำ �หรัับ ผู้้� สูงอายุ” มาต ก 4 ะบบบริ ก แ ะเคื อข่ายเกื� อหนุนที่่� ว่า “การมีีคลิินิกผู้้� สูงอายุ ในโ ง ย ของรััฐที่่� มีจำำ �นวนเตียงต้� งแต่ 120 ข้� นไ ” ซึ่� งก มก แ์ ได้้ม นโย ยที่่� องรัั แ นผู้้� สูงอายุ ฯ ดังกล่่าว จึึงได้้ำ �หนดยุ ธศาสต์ ที่่� ว่า “พััฒน ะ การดููแลสุุขภ แ ค วง อย่างไร้้ อยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care)” สถาบัันเวชศาสต์ สมเด็จพ ะสังฆ ชญาณสังว เพื่� อผู้้� สูงอายุ ได้เล็็งเห็นความสำ �คัญของก ฒนาก ด ะิ กุ ขภ ที่่� เหมาะสมิ ของสถานิ กุ ขภ แต่ ะ ะดัับ โดยมุ่งเน้นให้เกิด ะ ก แล ร ก ฟื้้� น สุขภ ของผู้้� สูงอายุแ ค วง แ ะเช่� อมโยงกัับก ดิ ก คลิินิกผู้้� สูงอายุแ ะแ นกผู้้� ป่่วยนอกที่่� ใหิ ก ผู้้� สูงอายุ จึึงได้้จัด ำ � “ คู่่� มืือแนวทางการดำำ �เนินงาน ลิินิกผู้้� สููงอายุุุ ณภาพแ ะประเด็็นสำำั ญด้้านเวชศา ตร์ผู้้� สููงอายุุ ในแ นกผู้้� ป่ว นอก” เพื่� อเป็็นแนว งในก ำ �เนินงานเก่� ยวกัับการดููแล ร กษา ผู้้� สูงอายุ โดยใช้ความรู้้� ด้้นเวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุมาใช้้ เพื่� อให้ผู้้� สูงอายุไ ก แ แ ค วนแ ะเหมาะสม ก ด ำ �คู่่� อฉบัับนี้� สำ �เ็ุ ล่่วงไ ได้้ด วยดีี ด วยความกุ ณาของคณะก มก ด ำ �รูู แ ก ดิ ก สุขภ ผู้้� สูงอายุ ในกิ นธ์แ ะให้้ข อคิดเห็น ซึ่� งคณะก มการดัังกล่่าวปร ะกอบด้้วยผู้้� เช่� ยวชาญด้้นเวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุ กคณะแ ยศาสต์ ศิิ ช ยาบา คณะแพท ยศาสต์ โ ง ยาบา มาธิบดีี มหาวิ ยาลััยมหิดล โ ง ย ะมงกุฎเกล้้า คณะแ ยศาสต์ มหาวิ ยาลััยเชียงใหม่ คณะแ ยศาสต์ มหาวิ ยาลััยขอนแก่น แ์ ผู้้� เช่� ยวชาญ กสถาบัันแ ะโ ง ย่ าง ๆ ในสังกัดก มก แ์ แ ะบุุค ก งก แ์ แ ะสาธ ณสุข ในเขติ กุ ขภาพ ซึ่� งเน้� อหาในคู่่� อฉบัับนี้� ถือว่าเป็็นหัวใ ของการดููแ ผู้้� สูงอายุ เพื่� อให้ผู้้� สูงอายุมีีุณภาพชีีวิตที่่� ดีแ ะสาม ถดำ �เนิน ชีีิตได้ตามอัตภาพต่่อไ นายแ์ วีุ ฒิ อิ� มสำ � ญ องอธิบดีีก มก แ์ ก ะ วงสาธ ณสุข คำำ �นิิยม (ข)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=