คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

ปััุ บััน ะเ ศไ ยม ะชากรสููงอายุ 60 ปีีข้� นไ จำำ �นวน 12,450,206 ล้้านคน คิดเป็็นร้้อย ะ 19 แ ะอายุ มากกว่า 65 ปีีข้� นไ จำำ �นวน 8,236,547 ล้้านคน คิดเป็็น อย ะ 12.4 ของ ะชาก้ � งหมด (สถาบัันวิจััย ะชาก แ ะสังคม มหาวิ ยาลััยมหิด : 2564) หมายถึง ะเ ศไ ยใกล้้ที่่� ะเป็็นสังคมสูงวัยแ สมบู์ (Complete Aged Society) เม่� อปร ะชาก ผู้้� สูงอายุมีอายุยืนยาวข้� น หากไม่ได้้ด แลสุุขภา ตนเองที่่� ดีีพอ ะนำ �มาสู่กา เจ็็บป่ วยหื อกา ภาวะิ ด กติของ่ างกาย โดยเฉ ะกลุ่่มอาก ในผู้้� สูงอายุ (Geriatric Syndromes) ซึ่� งจำำ �เป็็นต้องได้้รั การดููแ ใน แ มสหสาขาวิชาชีีพ (Multidisciplinary Team Approach) โดยเฉ ะช่อง งิ ก พิิเศษสำำ �ห ผู้้� สูงอายุ เพื่� อให้ไิ ก ที่่� วดเ็ วแ ะ ะสิิ ภ ผู้้� สูงอายุสาม ถเข้้าถ งิ ก ได้อย่างเหมาะสม สถาบัันเวชศาสต์ สมเด็ ะสังฆ ชญาณสังว เพื่� อผู้้� สูงอายุ ก มก แ์ จึึงได้้จัด ำ � “คู่่� มืือแนวทาง การดำำ �เนินงาน ลิินิกผู้้� สููงอายุุุ ณภาพแ ะประเด็็นสำำั ญด้้านเวชศา ตร์ผู้้� สููงอายุุในแ นกผู้้� ป่ว นอก” โดย ว วม องค์ความรู้้� แ ะแนวคิดด้้นเวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุ ที่่� สาม ถนำ �ไ ะยุกต์ใช้ในกิ ก ผู้้� สูงอายุในแ นกผู้้� ป่่วยนอก เพื่� อให้ผู้้� สูงอายุไ ก แ้ องกัน ก แ ะฟื้้� น สม ถภ ให้สาม ถดำ � งชีีิตแ ะมีีุณภาพชีีวิตที่่� ดี ขอขอ ะคุณผู้้� นิ นธ์แ ะคณะ ำ �งานุ ก่ าน ทั้้� ง กคณะแ ยศาสต์ ศิิ ช ย คณะแ ยศาสต์ โ ง ย มาธิบดีี มหาวิ ยาลััยมหิด โ ง ย ะมงกุฎเกล้้า คณะแ ยศาสต์ มหาวิ ยาลััยเชียงใหม่ คณะแ ยศาสต์ มหาวิ ยาลััยขอนแก่น แ ะแ์ ผู้้� เช่� ยวชาญ กสถาบัันแ ะโ ง ย่ าง ๆ ในสังกัด ก มก แ์ ที่่� ได้กุ ณาเสียส ะเว้ � งแ งกายแ ะแ งใ ในก ด ำ �คู่่� อเล่่มน้� ซึ่� งเป็็น ะโยชน์อย่างยิ� งสำ �ห แ์ แ ะบุุค ก งก แ์ แ ะสาธ ณสุข ในก ำ �ไ ะยุกต์ใช้เพื่� อให้เกิด ะโยชน์สูงสุดต่อผู้้� สูงอายุ แม้ในยามเจ็็่ วยก็สาม ถมีีุณภาพชีีวิตที่่� ดี นายแ์ สมศักดิ� อ ฆศิ์ อธิบดีีก มก แ์ ก ะ วงสาธ ณสุข คำำ �ปรารภ (ก)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=