คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

คู่่� มืือแนวทางการดำำ �เนินงาน ลิินิกผู้้� สููงอายุุุ ณภาพแ ะประเด็็นสำำั ญด้้านเวชศา ตร์ผู้้� สููงอายุุในแ นกผู้้� ป่ว นอก ISBN 978-974-422-963-2 พิิมพ์์ครั้้� งที่่� 1 จำำ �นวน 8,600 เล่่ม จััด ำ �โดย สถาบัันเวชศาสต์ สมเด็ ะสังฆ ชญาณสังว เพื่� อผู้้� สูงอายุ ก มก แ์ ก ะ วงสาธ ณสุข พิิมพ์์ที่่� ิ ษั ซี จำำ �กัด สถาบัันเวชศาสต์ สมเด็ ะสังฆ ชญาณสังว เพื่� อผู้้� สูงอายุ ก มก แ์ ก ะ วงสาธ ณสุข ตำ � ต ดขวัญ อำ �เภอเมือง จัังหวัดนนุี 11000 โ์ 02 590 6211 โ ส 02 591 8277

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=