คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

ก มก แ์ ก ะ วงสาธ ณสุข มีีพันธกิ ในก สร้้ งแ ะถ่าย อดองค์ความรู้้� นวัตก ม เ คโนโลยีี งก แ์ ที่่� สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสิ มสร้้ งการมีีส ่่วน่ วม (Co-Creation) งวิชาก แ ะิ ก งก แ์ ในุ กภาคส่วน เพื่� อพััฒนาก แ์ ของ ะเ ศสู่มาต ฐานสาก สถาบัันเวชศาสต์ สมเด็จพ ะสังฆ ชญาณสังว เพื่� อผู้้� สูงอายุ เป็็นหน่วยงานสังกัดก มก แ์ ก ะ วง สาธ ณสุข มุ่งหวังพััฒนางานวิชาการด้้ นเวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุ แ ะก ฒน ะิ ก ในการดููแ ก ผู้้� สูงอายุ โดยเฉ ะก ำ �เนินงานพััฒนาคลิินิกผู้้� สูงอายุคุณภ หื อก ดิ การดููแ ผู้้� สูงอายุในแ นกผู้้� ป่่วยนอก โดยมุ่งหวังให้ผู้้� สูงอายุได้้รั กิ การดููแ ก ที่่� ดีีเนื� อง กผู้้� สูงอายุมีอาก เฉ ะเ ะ งไม่ต งไ ต งมา การดููแ รัักษาจึึงมีความซัับซ้้อน แ ะแตกต่าง กผู้้� ป่่วยวัยอ่� น ๆ จึึงสมคว ได้้รั การดููแ ก ที่่� เฉ ะ งด้้นเวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุ แ ะไ ก่ งต่อ เพื่� อ ก แ ก อย่างต่อเนื� อง ำ �ให้ผู้้� สูงอายุมีโอกาสในก เข้้าถ งิ กุ ขภ ที่่� มีีุณภ แ ะเหมาะสม สถาบัันเวชศาสต์ สมเด็ ะสังฆ ชญาณสังว เพื่� อผู้้� สูงอายุ ่วมกัับแ์ ผู้้� เช่� ยวชาญจึึงได้้จัด ำ � “คู่่� มืือแนวทาง การดำำ �เนินงาน ลิินิกผู้้� สููงอายุุุ ณภาพแ ะประเด็็นสำำั ญด้้านเวชศา ตร์ผู้้� สููงอายุุในแ นกผู้้� ป่ว นอก” เพื่� อพััฒนา ะิ กุ ขภ � สูงอายุในสถานิ กุ ขภ แ ะเป็็นแนว งในก ำ �เนินงานคลิินิกผู้้� สูงอายุใน แ ใหม่ที่่� ณาก แ นกผู้้� ป่่วยนอกที่่� ใิ ก ผู้้� สูงอายุตามความเหมาะสมต่อไ นายแ์ สกานต์ บุุนนาค ผู้้� อำ �นวยก สถาบัันเวชศาสต์ สมเด็ ะสังฆ ชญาณสังว เพื่� อผู้้� สูงอายุ คำำ �นำำ � (ค)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=