คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

21 การจััดบริิการสุขภาพผู้้� สูงอายุใ แ กผู้้� ป่วย อก ประเด็็ 1. การนำ � การกำ นดวิิสััยทััศน์ พันธกิจ แ ะเป้า า เ วกันของบุ ากรใน ลิินิกให้ อ อง ตอ สนอง กัับนโย ยขององค์ก่ วนก ง แ ะ ะเ ศ แ ะมีก ะสานงาน ะหว่างสหสาขาวิชาชีีพ ต อด นหน่วยงานแ ะ องค์ก ที่่� เก่� ยวข้อง 2. การวางแ นแ ะการบริ ารแ น วิเค ะห์สถานก์ ของคลิินิกที่่�ิ ดชอ โดย SWOT analysis ทั้้� งด้้น จุุดแข็ง จุุดอ่อน โอกาสแ ะความ ย (strengths, weaknesses, opportunities แ ะ threats) แ ะจััด ำ � แ น ฏิิบััติก แ ะแ นบุุค ก 3. อง์ ประกอบของ ลิินิก ในการดำำ �เนินการของ ลิินิกผู้้� สููงอายุุ คว ะกอ ไปด้้วย 3 ส่วน ได้แก่ 3.1 Comprehensive geriatric assessment มีก ะเมินทั้้� งด้้น physical, psychomental, function แ ะ social/ caregiver/environment 3.2 Health promotion and disease prevention มีก ำ �เนินการด้้ น screening, immunization, chemoprophylaxis, แ ะ advice ในก แ 3.3 Multidisciplinary care team มีีทีีมสหสาขาวิชาชีีพ 4. าตรฐานของ ลิินิก 4.1 มาตรฐานด้้านสถานที่่� และสิ� งแวดล้้อม มีสถานที่่� ที่่� ชัดเ น สาม ถรัั่ งต่อผู้้� ป่่วยกัับแ นกต่าง ๆ ได้โดย สะดวก มีีทรััพ ยาก งกายภ ที่่� เหมาะสมเอื� ออำ �นวยกัับผู้้� สูงอายุ (Elderly friendly environment) อาค ง ด ห้องต ว ความกว้้งของ ะ วจัับ ห้้องนำ � � ลิิ์ ที่่� อด ถ 4.2 มาตรฐานด้้านบุุคลากรที่่� รั ผิิ ชอ โ ยตรงและบุุคลากรร่วมปฏิิบััติงาน เน้นการมีีผู้้� รััิ ดชอ งานน้� โดยต ง แ ะทีีมสหสาขาวิชาชีีพ โดยบุุค กรมีีความรู้้� ความชำ �นาญ งด้้นเวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุ แ ะ ไ กึ ก นอ มต่อเนื� อง 4.3 มาตรฐานกระ วนการดำำ �เนินงานโ ยคลินิกผู้� สูงอายุ (process indicator) มีก ำ �หนดข้อบ่่งชี� เช่น ะดำ �เนินการคััดก องก ก่ องของิ ชาน (cognitive impairment) ในผู้้� ป่่วยสมองเส่� อม อย่างน้อยปีี ะ 1 ครั้้� ง หื ออัต ญาติของผู้้� ป่่วย (หื อผู้้� ป่่วย) ไ ก อ มความรู้้� 4.4 มาตรฐานกระ วนการประเมิน ลและติ ตาม (outcome indicator) มีก ำ �หนดก ะ วนก ะเมิน แ ะติ ดตาม โดยกำ �หนดเป้้าหมาย ความถ่� ของก ะเมิน วิธีก ะเมินแ ะ ะยะเวลา โดย ะเด็นต่างๆ ที่่� ะยุกต์เิ ของก ดิ กุ ขภ ผู้้� สูงอายุในแ นกผู้้� ป่่วยนอก ดังน้� • Safety เช่น อัต ก ดตกหกล้้ม พลััดห ง ง อัต ก คาดเคลื่� อนต่อการสั่่� งใช้ยาหลััง่ าน ก ดก อง กเภสัชก ก ที่่� ผู้้� ป่่วยเกิดภาวะฉุกเฉินในคลิินิก

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=