คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

20 ปัญหาแ ะอุป รรคของการจัดตั้� งคลิินิิกผู้้� สููงอายุุใ ประเ ศไ 1. ด้้านทัศนิ เนื� อง กองค์ความรู้้� ด้้นเวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุยังเป็็นเรื่่� องใหม่ เม่� อเี ย เทีียบกั ความรู้้� งก แ์ สาขาอ่� น ๆ ที่่� ปััุ บัันเน้นเป็็นคลิินิกเฉ ะโ ค มีกิ ตแ์ แ ะ ย เฉ ะ งแยกเป็็นแต่ ะ ะ อวัยวะมากข้� น แ ะ บุุค ก งสุขภ ที่่� กำ �ลััง ฏิิบััติงานส่วนใหญ่ในปััุ บัันยังไม่เคยได้้รั การศึึก ก อ มด้้นเวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุ ขณะที่่� กำ �ลัังศึกษา ใน ะดัับปริ ญญาตี จึึงมักมีีทััศนคติว่าผู้้� ป่่วยสูงอายุเป็็นเหมือนผู้้� ป่่วยทั่่� วไ ที่่� มีเพีียง มหงอกขาว โดยเฉ ะในผู้้�ิ ห ะดัับสูงขององค์ก ง ยที่่� ไม่เปิิด ความรู้้� ใหม่ ก แก้ปััญหาที่่�่ านมาจึึงมักจััดให้ผู้้� ป่่วยสูงอายุที่่� ได้้รั กิ ก ในคลิินิกโ คความดันโลหิิตสูง หื อคลิินิกโ ค เ หวาน ที่่� ดีอยู่แล้้ว แยกออกมาใิ ก่ างหากในคลิินิกผู้้� สูงอายุ ที่่� ให้แ์ เกษีียณอายุแล้้วมาให้ก แ โดย ะ ก ำ �งานยังเป็็นแ เดิมไม่เปลี่่� ยนแ ง งแห่งไม่สนัับสนุนให้้บุค ก ในบัังคัับบััญชามารัั ก อ มเพิ่� มเติม อย่างิ งจััง เ ะ ะต้องใช้ง ะมาณของโ ง ย หื อเสียคน ำ �งาน ะจำำ �ไ ในขณะ ก อ ม ศนคติของ ผู้้� อำ �นวยก โ ง ย งมีความสำ �คัญมากที่่� สุดต่อก ดต้� งคลิินิกผู้้� สูงอายุในโ ง ย 2. ด้้านทรัพ ากรบุ ด้วยโค งสร้้ งก ดส ยากุ คค ของหน่วยงาน งสุขภ ของ ะเ ศ ยังไม่มีีำ �แหน่งเฉ ะของ เวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุ ำ �ให้้ต องมีการดึึงตัวบุุค ก งสุขภ ที่่� มีงาน ะจำำ �อยู่แล้้ว ม ฏิิบััติงานในคลิินิกผู้้� สูงอายุ แต่ ด้วยธ มชาติของมนุษย์์ย่อมไม่อยากเริ่่� มงานใหม่ที่่� ตนเองไม่คุ� นเคย แ ะมีความพึึง อใจต่่อสถานก์ ำ �งานที่่� ำ �อยู่ เดิมมานาน (comfort zone) จึึงเป็็นก ยากที่่� ะให้้บุค ก งสุขภ ที่่� มีงาน ะจำำ �อยู่แล้้วปลีีกตัวมารััิ ดชอ งาน ในคลิินิกผู้้� สูงอายุซึ่� งเป็็นเรื่่� องใหม่ ก แก้ปััญหาที่่�่ านมาจึึงมักให้แ์ ที่่� เกษีียณอายุแล้้วม ำ �งานในคลิินิกผู้้� สูงอายุ ำ �นองที่่� ว่า “แ์ สูงอายุรััก ผู้้� ป่่วยสูงอายุ” หื อจััดใหิ ก คลิินิกผู้้� สูงอายุเพีียงเดือน ะครั้้� ง ใน งแห่งบุุค ก ไ ก อ มความรู้้� ด้้นเวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุ แต่เม่� อก ไ ำ �งานที่่� โ ง ย กลัับถููกโยกย้้ยหื อย้้ยไ ำ �งาน หน่วยงานอ่� นๆ ที่่� ไม่เก่� ยวข้อง 3. ด้้านการบริ ารจั การระดัับนโ บา ของประเทศ โค งสร้้ งภายในโ ง ย ก ะ วงสาธ ณ สุข แ ะกุ งเ มหานค ที่่� ยังแบ่่งส่วน ชก แบบิ งปััญหา สุขภ ของ ะชาชนในอดีต ที่่� แยกเป็็นหน่วยงานออก กกันชัดเ น เช่น หน่วยงานรััก โ ค หน่วยงานส่งเสิ มแ ะ ป้้องกันโ ค หน่วยงาน ก โ ค งกาย หน่วยงาน ก โ ค งจิิตใจ แต่ด้วยปััญห งสุขภ ของ ะชาชนไ ยใน ปััุ บัันที่่� แตกต่างจา กเดิมอย่างมาก ม ะชากรสููงอายุเพิ่� มข้� นอย่าง วดเ็ ว ซึ่� งในอนาคตอันใกล้ ะชากรสููงอายุ ะมี มากกว่ ะชาก เด็ก กลุ่่มผู้้� สูงอายุ ะมีโ คเรื้้� อ งที่่� ก ไม่หายขาด มีห ยโ คในเว เดียวกัน ทั้้� งโ ค งกายแ ะ งสุขภิ ต ที่่� เป็็นทั้้� งเหตุแ ะ � งกันแ ะกัน บุุค ก งสุขภ จำำ �เป็็นต้องให้ก ก แ ะก่ งเสิ มสุขภ ในเว เดียวกัน ดังน้� น ด้วยก แบ่่งโค งส งของหน่วยงาน งก แ์ แ ะสาธ ณสุขในปััุ บััน ย่อมก่อให้เกิด กา ำ �งานทัับ ซ้ อนกัน ขาดกา ำ �งานเชิงบูู ณากา เพื่� อให้เกิดวัฒนธ มก า ำ �งานที่่� เอื� อต่อกัน แต่กลัั แข่งขันแย่ง งานแ ะ ยาก น ย่อมเกิด เสียต่อ ะิ ก งสุขภ ของ ะเ ศโดย วม เอกสารอ้างอิง สถาบัันเวชศาสตร์์สมเด็็จพ ะสัฆ าชญาณสังว เพ่� อผู้้� สูงอายุุ.คู่่� มือแนวทางการจััิ การสุุขภาพผู้้� สูงอายุุ ในสถานิ การสุุขภาพ.2559

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=