คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

19 บ บา ของ ถา บริการสุุขภาพใ การดำำ �เนิิ งา คลิินิิกผู้้� สููงอายุุ เนื� อง กศักยภ ของก ใหิ กุ ขภ ของแต่ ะ ะดัับของสถานิ กุ ขภ แตกต่างกัน ข้� นกัับโค งสร้้ ง ก ดองค์ก ที่่� มีีว ตถุ ะสงค์ที่่� ต่างกัน ดังน้� นลััก ณะก ใิ ก ของคลิินิกผู้้� สูงอายุในแต่ ะชนิดของสถานิ ก สุขภาพย่่อมแตกต่างกัน ดังน้� โรงพย่ งเสริิ สุุขภาพตำำ � โรงพยุ น โรงพย � วไ / โรงพย ศููนย์ ผู้้� สููงอายุในชุุ น 1. ก่ งเสิ มสุขภ เชิงุ ก ในชุมชน 2. ก ต วจคััดก องปััญหา สุขภ ในชุมชน 3. ก เย่� ยมผู้้� ป่่วยสูงอายุที่่� มี ความพิิก /โ คเรื้้� อ งที่่� บ้้าน 1. ก่ งเสิ มสุขภ เชิงุ ก ในชุมชน 2. ก ต วจคััดก องปััญหา สุขภ ในชุมชน 3. ก เย่� ยมผู้้� ป่่วยสูงอายุที่่� มี ความพิิก /โ คเรื้้� อ งที่่� บ้้าน 1. ก่ งเสิ มสุขภ เชิงุ ก ในชุมชน 2. ก ต วจคััดก องปััญหา สุขภ ในชุมชน 3. ก เย่� ยมผู้้� ป่่วยสูงอายุที่่� มี ความพิิก /โ คเรื้้� อ งที่่� บ้้าน ผู้้� สููงอายุใน ถานบริิการ 1. ก่ งเสิ มสุขภ ก ให้ิ กึ ก ปััญหาโ คเรื้้� อ ง ที่่�่ อยในผู้้� สูงอายุ 2. ก ต วจคััดก องปััญหา สุขภ 3. ก /ส่งต่อผู้้� ป่่วยสูงอายุ กัับโ ง ยุ มชน/ โ ง ย � วไ /โ ง ย ศูนย์ 1. ชม มผู้้� สูงอายุที่่� ต้� งอยู่ใน โ ง ย หื อชม มที่่� ไ ก สนัับสนุนในชุมชน - ก ให้้ำ �แนะนำ �ก่ งเสิ ม สุขภ - ก ดก องปััญหาสุขภ 2. คลิินิกผู้้� สูงอายุ - ก่ งเสิ มสุขภ ก ด วัคซีีน ก ใิ กึ ก ปััญหาโ คเรื้้� อ งที่่�่ อยใน ผู้้� สูงอายุ ก ดก องปััญหา สุขภ เรื้้� อ งหื อกลุ่่มอาก สูงอายุ - ก ใิ ก แ สหสาขา วิชาชีีพเพื่� อแก้ปััญหากลุ่่ม อาก งอายุ (geriatric syndrome) ที่่� ไ ก่ งต่อ กหน่วยงานอ่� น ๆ ใน โ ง ย - ก /ส่งต่อผู้้� ป่่วยสูงอายุ ะหว่าง .สต. แ ะ ะหว่าง โ ง ย � วไ /โ ง ย ศูนย์ 1. ชม มผู้้� สูงอายุที่่� ต้� งอยู่ใน โ ง ย หื อชม มที่่� ไ ก สนัับสนุนในชุมชน - ก ให้้ำ �แนะนำ �ก ส่งเสิ มสุขภ - ก ดก องปััญหาสุขภ 2. คลิินิกผู้้� สูงอายุ - ก่ งเสิ มสุขภ ก ด วัคซีีน ก ใิ กึ ก ปััญหาโ คเรื้้� อ งที่่�่ อยใน ผู้้� สูงอายุ ก ดก องปััญหา สุขภ เรื้้� อ งหื อกลุ่่มอาก สูงอายุ - ก ใิ ก แ สหสาขา วิชาชีีพเพื่� อแก้ปััญหากลุ่่ม อาก งอายุ (geriatric syndrome) ที่่� ส่งมึ ก - ก /ส่งต่อผู้้� ป่่วยสูงอายุ ะหว่างคลิินิกผู้้� สูงอายุแ ะ คลิินิกเฉ ะ งอ่� น ๆ ภายใน ./หอผู้้� ป่่วย แ ะก่ งต่อ ะหว่าง .สต. / โ ง ย ชุมชน - งานวิชาก /งานวิจััย/งาน สอนด้้นเวชศาสต์ ผู้้� สูงอายุ ตารางที่่� 2 บทบาทของ านบริการสุุขภาพในการดำำ �เนินงาน ลิินิกผู้้� สููงอายุุ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=