คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

36 คณะท�ำงาน ประธาน : ดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ที่ปรึกษา : นางนุตติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 นางอรุโณทัย ภูนาขาว ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายนภดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการ : นางอาริสรา ทองเหม พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุข ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาวไพรินทร์ บุตรแสน นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ นางสาวพรพิมล มีอ�ำนาจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวเยาวลักษณ์ รัตนนิมิตร พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นางจิปราณี ยิ้มยวน นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ นางฐิติรัตน์ อินตายวง นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ นางนารากร สินชูศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเวียงแหง นายนพดล นพมณี สาธารณสุขอ�ำเภอเวียงแหง นางเบญจวรรณ อุปยาโน นักวิชาการสาธารณสุข นายณัฐพล พึ่งปัญญา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวสุนันทา มั่นคง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านจอง นางสาววีรัศมิ์ พุ่มพวง พนักงานสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเวียงแหง นางสาวนันทรัตน์ ดวงสีดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเปียงหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเปียงหลวง นางสาวมยุรา พุ่มพวง อสม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 นางจันทร์ทิพย์ เตอเก ครู นางกิตติวรา พูนนุ ครู ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 นางวิชิรา ไลทิม ครู รร.บ้านหนองสวรรค์ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง นางสาวอัจฉรา กันทาท้าว ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นางกุลชญา มณีกาศ ครูอัตราจ้าง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ นางรวิวรรณ พงษ์เทพ นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ นางอรพรรณ พูลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางนภาพร สุนันต๊ะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นางสาวนัชชิรา ใจเผื่อแผ่ พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นางสาวสุวิชชา สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี นางสุจริตพรรณ ดอนทราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นางวาสนา ชูหา พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช นางจุฑามาศ ศุภวิมุติ พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นางกนกพร นาคปาน พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย นางสาวสุภาวดี พรหมมา นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย นายธีรพงษ์ ค�ำพุฒ นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งทิวา จ�ำปาทอง นักวิชาการศึกษา นางสาวนุสรา เมล็ดแตง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=