คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

35 ส�ำนักงานเลขาธิการการศึกษา. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กในการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานเลขาธิการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550. ส�ำนักงานเลขาธิการการศึกษา. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. กรุงเทพมหานคร : กลุ่มส่งเสริมนวัตกรรม การเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส�ำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส�ำนักงานเลขาธิการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550. ส�ำนักงานเลขาธิการการศึกษา. กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานเลขาธิการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 จินตนา พัฒนพงศ์ธร,วันวิสาห์ แก้วขันแข็ง,รพีพร บุปผาชาติ. คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม “ค�ำสอนพ่อ”. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : ซีจีทูล จ�ำกัด, 2561. อ้างอิง

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=