คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

31 การอ่าน-เล่านิทาน 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการวางแผน • เลือกนิทานที่เหมาะสม • ผู้เล่าอ่านนิทานที่เล่าจนเข้าใจ • ท�ำความเข้าใจในเนื้อหาของนิทาน เช่น บทสนทนา ลักษณะของตัวละคร การใช้น�้ำเสียง • ทดลองเล่าหรือซ้อม เพื่อทดสอบน�้ำเสียง และท่าทาง โดยเล่าไปทีละหน้า ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการเล่านิทาน • อาจให้ลูกนั่งตัก หรือลูกอาจนอนฟังนิทาน พ่อแม่พูดคุย ให้ลูกเกิดความสนใจในการฟังนิทาน • ควรใช้น�้ำเสียงสูงต�่ำ หนัก-เบา เลียนเสียงตัวละคร เพื่อให้ลูกเกิดอารมณ์คล้อยตาม • ผู้เล่าควรใช้ท่าทางประกอบการเล่านิทาน เช่น เมื่อถึงตอนน่ากลัว ผู้เล่าอาจใช้เสียงตบมือให้เกิดเสียง • ให้เด็กมีส่วนร่วมกับการเล่านิทาน เช่น ตอบค�ำถาม ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอ่าน-เล่านิทาน • กิจกรรมภาษา เช่น ถาม-ตอบ ทายปัญหา จากเรื่องที่ฟัง ร้องเพลงเกี่ยวกับตัวละคร • ตั้งชื่อเรื่องนิทานที่ฟัง เป็นต้น • กิจกรรมการแสดงละคร เช่น ให้เด็กเล่นบทบาทสมมติ • กิจกรรมศิลปะ เช่น วาดภาพระบายสี ต่อเติมภาพตัวละคร ในนิทาน • ฉีก ปะ ปั้น และงานประดิษฐ์

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=