คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

30 ใบความรู้ นิทาน และเทคนิคการอ่าน-เล่านิทาน การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมโดยการใช้นิทาน - นิทานเป็นสื่อการเรียนรู้ที่หาได้ง่าย - นิทานมีคุณค่าต่อพัฒนาการของเด็ก - เด็กเรียนรู้การเป็นแบบอย่างที่ดีจากนิทาน - นิทานช่วยปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็ก - เด็กชอบฟังนิทาน ความส�ำคัญของผู้ปกครอง : กับการอ่าน-เล่านิทาน - ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม - ช่วยให้ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็ก - ตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของเด็ก - ท�ำให้เข้าใจเด็กได้ดีขึ้น

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=