คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

12 แผนการเรียนการสอนแบบโครงการ “ผัก (Vegetable)” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเด็กเรียนรู้ส่วนประกอบของผักและใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ 2. เพื่อให้เด็กเรียนรู้ สังเกต รูปร่าง ลักษณะและจ�ำนวนของผักแต่ละชนิด 3. เพื่อให้เด็กเรียนรู้ประโยชน์ของการรับประทานผัก และการน�ำผักมาแปรรูป 4. เพื่อให้เด็กท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 5. เพื่อเด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และเรียนรู้ตามสิ่งที่ตนเองสนใจ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=