คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

66 ทท่� 3 ประเด็นปััญหาสุขภาพเฉพาะทางท่� พ ใ ผู้้� สูงอายุ (Special Geriatric Problems in Older Adults) 1. โรคไตเร้� อรัง (Chronic Kidney Disease: CKD) - งเลืือกก ก ที่่� เหมาะสมเม่� อเข้้าสู ่end stage kidney disease 2. โรคระบบประ า (Neurology): - สมองเส่� อมแ ะภาวะิ ชาน ก่ องเล็็กน้อย (Dementia and mild cognitive impairment (MCI)) - โ ค์ กินสัน (Parkinson’s disease) 3. ปัญหา างั ตกรรม (Dental Problems) - ก เตี ยมผู้้� ป่่วยก่อนได้้รั ก ำ �หัตถก -ั นสึก 4. ระบบ างเดิินปัั าวะ (Urology) - ก ใช้ยาที่่� เหมาะสมแ ะ ที่่� ไม่พึึง ะสงค์ กก ใช้ยากลุ่่มโ ค งเดินปััสสาวะ 5. ออร์โธปิิดิิกส์์แ ะเว ศา ตร์ฟื้้� (Orthopedics , Physical Medicine and Rehabilitation) - ภาวะเ ะ ง (Frailty) - ภาวะมว กล้้ามเน้� อน้อย (Sarcopenia) - ก ะดูกุ น (Osteoporosis) 6.ิ วหนััง (Dermatology) - ะเด็นที่่� ต้อง ะวังในก ก ผู้้� สูงอายุที่่� มีปััญหาโ คิ วหนัง

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=