คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

27 ทท่� 2 ประเด็นปััญหาสุขภาพท่� พ่ อยใ ผู้้� สูงอายุ (Common Health Problems in Older Adults) 1. มึน ะ เวียน ะ (Dizziness and vertigo) 2. สุขภาวะ งตา (Eye health) 3. ัน อม (Denture) 4. อยโ คแ ะแ ในช่อง ก (Oral lesions and ulcers: Pre-cancerous lesions) 5. กลืืนลำำ � ก (Dysphagia) 6. ภาวะขาดส อาห (Malnutrition) 7. ก ญเสียก ได้้ิน (Hearing impairment) 8. ก ชะ อก เส่� อมของไต (Slowing progression of renal function) 9. ภาวะกลั้� นปััสสาวะไม่อยู่่(Urinary incontinence) 10. กิ ดเชื� อใน งเดินปััสสาวะ (Urinary tract infection) 11. วดข้อเข่า (Knee arthralgia) 12. ภาวะหกล้้ม (Falls) 13. นอนไม่ห (Insomnia) 14. กลุ่่มโ คไม่ติดต่อเรื้้� อ ง (Non-communicable disease) 15. อาก นิ วแห้ง (Itching and dry skin) 16. ก กแ ะแคนดิดาที่่�ิ วหนัง (Dermatophytosis or Ringworm, Candidiasis) 17. ก ดก องโ ค์ กินสัน (Screening for Parkinson’s disease) 18. กิ ดตามดูแ ผู้้� ป่่วยโ คห อดเลืือดสมอง (Follow up of stroke patients)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=