คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

28 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ผู้ที่มีความประพฤติ ตรงต่อเวลาและมีหน้าที่ต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล�ำเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง มีวินัย หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบ ของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร สังคม และประเทศ โดยที่ตนเองยินดี ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ ยึด มั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ รวม ทั้งการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม คุณธรรมด้านที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมด้านที่ 5 ความมีวินัย หลักการส่งเสริมคุณธรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัย คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ ความขยันอดทน หมายถึง ผู้ที่มีความตั้งใจเพียร พยายามท�ำหน้าที่ การงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในเรื่องที่ถูกที่ควร สู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท�ำ ตั้งใจท�ำ หน้าที่อย่าง จริงจัง ความประหยัด หมายถึง ผู้ที่ด�ำเนินชีวิต ความเป็น อยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อน ซื้อ เก็บออมทนุถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของอย่าง คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักการท�ำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองเสมอ คุณธรรมด้านที่ 1 ความขยัน คุณธรรมด้านที่ 2 ความประหยัด

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=