คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

26 การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา แนวคิด : ผู้ปกครองและคุณครู เป็นบุคคลที่มี ความใกล้ชิดกับเด็ก เด็กจะรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ ใกล้ กับผู้ปกครองและคุณครู และได้ท�ำกิจกรรมร่วม กัน ผ่านการอ่าน-เล่านิทาน สอน อบรม บ่มเพาะ หลักคุณธรรม 8 ประการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง พร้ อมทั้งจัดให้ มีกิจกรรมหลังจาก การอ่ าน-เล่ านิทานให้ เด็กฟั ง เพื่อการพัฒนา พฤติกรรมด้านคุณธรรม 8 ประการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและคุณครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบอกหลักการความส�ำคัญในการจัด กิจกรรมการอ่าน-เล่านิทาน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมส�ำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาลและ ป.1 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและคุณครู จัดเวลาในแต่ละวัน อ่าน-เล่านิทานพร้อมสอน อบรม บ่มเพาะ ประสบการณ์ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ จากเรื่องราวนิทานที่อ่าน-เล่า 3. เพื่อให้ผู้ปกครองและคุณครู บอกเล่า เฝ้าดู และอธิบายพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของ เด็ก จากการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองและคุณครู

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=