คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

21 แผนการเรียนการสอนแบบโครงการ “ฟ.ฟัน (teeth)” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กฝึกซัก ถาม สืบค้นข้อมูลเรียนรู้ บทบาทและหน้าที่ของฟัน 2. เพื่อให้เด็กฝึกการคิดและจินตนาการและสามารถถ่ายทอดความคิด 3. เพื่อให้เด็กฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยการวาดภาพระบายสีและ ปั้นดินน�้ำมัน 4. เพื่อให้เด็กได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การนับจ�ำนวน สี ชนิด เป็นต้น 5. เพื่อให้เด็กฝึกวินัย ก�ำหนดกติกา และการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 6. เพื่อให้เด็กได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=