คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

16 แผนการเรียนการสอนแบบโครงการ “เล่น (Play) ม้าก้านกล้วยแสนสนุก” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่น (Play) 2. เพื่อให้เด็กฝึกซัก ถาม สืบค้นข้อมูลเรียนรู้ประโยชน์ของการเล่นม้าก้านกล้วย 3. เพื่อให้เด็กฝึกการคิดและจินตนาการ สามารถถ่ายทอดความคิดด้วยการวาดภาพ 4. เพื่อให้เด็กฝึกความอดทน ประดิษฐ์ ปรับแต่งของเล่นม้าก้านกล้วยของตนเองได้ 5. เพื่อให้เด็กได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การนับจ�ำนวน สี ชนิดของวัสดุ 6. เพื่อให้เด็กฝึกวินัย ก�ำหนดกติกา เล่นตามกติการและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 7. เพื่อให้เด็กได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=