Thankyou All day Always Forever

ขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ จะทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีตลอดไป

 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
 • กองโรคติดต่อโรคนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
 • เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนทบุรี
 • โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 • เทศบาลตำบลหนองเสือ
 • สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
 • สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
 • ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
 • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 • Otto Bock
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 • โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
 • บริษัท Microsoft
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง
 • เทศบาลบึงยี่โถ
 • บริษัท Oracle
 • บริษัท Sybase
 • สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
 • บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน
 • โรงเรียนศรีวิกรม์
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
 • สถาบันโรคทรวงอก
 • โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี
 • สำนักการแพทย์ กองทัพบก
 • โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 • โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

และบริษัททางด้านเทคโนโลยี Software& Hardware ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยาและเวชภัณฑ์  สุขภาพ ยานยนต์ อหังสาริมทรัพย์ ฯลฯ

บริษัท ซีจีทูล (cgtool) จำกัด

โทร. 086 887 9716, 097 296 8786