• คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

• กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

• กองโรคติดต่อโรคนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

• เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

• โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนทบุรี

• โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

• โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

• โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี

• โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

• เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

• เทศบาลตำบลหนองเสือ

• สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

• สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

• ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

• สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

• บริษัท Otto Bock

• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

• โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

• สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

• บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)

• บริษัท Microsoft

• กรมควบคุมมลพิษ

• องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

• เทศบาลบึงยี่โถ

• บริษัท Oracle

• บริษัท Sybase

• สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

• บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน

• โรงเรียนศรีวิกรม์

• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

• สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

• โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

• สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี

• สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

• โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

• โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี

• สำนักการแพทย์ กองทัพบก

• โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

• โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

• โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

• โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

• โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

 

และบริษัททางด้านเทคโนโลยี Software & Hardware

บริษัท ซีจีทูล (cgtool) จำกัด

โทร. 086 887 9716, 097 296 8786