โรคติดต่อนำโดยยุงลาย

โรคติดต่อน�ำโดย ยุงลาย คู่มือเรียนรู้การก�ำจัดแหล่งพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท ทุกวัย คู่มือนี้เหมาะส�ำหรับ อาสาปราบยุงทุกวัย

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=