โรคติดต่อนำโดยยุงลาย

2 ชื่อหนังสือ โรคติดต่อน�ำโดยยุงลาย ที่ปรึกษา นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันบ�ำราศนราดูร สถาบันบ�ำราศนราดูร คณะท�ำงาน ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง นายบุญเสริม อ่วมอ่อง พญ.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย นางสาวปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ ดร.ปิติ มงคลางกูร นายคีนวัฒน์ เลิศวิลัย นางสาวจิราภรณ์ เสวะนา นางสาวบุษราคัม สินาคม นางสาวอมรรัตน์ อ่อนตา สถาบันบ�ำราศนราดูร นางสุทธิพร เทรุยา รองผู้อ�ำนวยการสถาบันฝ่ายการพยาบาล นางสาววันวิสา ยุทธโยธิน พยาบาลวิชาชีพ นางดวงตา สุพรรณเสตถ์ นักจัดการทั่วไป นางสาวสมใจ นาคสา พนักงานบริการ บรรณาธิการ นายอนันต์ พระจันทร์ศรี นางสาวปริมล อ่อนมะเสน จัดท�ำโดย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ISBN (e-Book) 978-616-11-3953-7 ออกแบบและผลิต บริษัทซีจี ทูล จ�ำกัด

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=