คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ

คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ ISBN : 978-616-11-4683-2 จััดทำำ �โดย สำำ �นัักอ มััยการเจริิญพัั ธุ์์� กร อ มััย กระ รวง รณสุุข โ ร. 0 2590 4245 และ 0 2590 4269 นัับสนุุน การจััดพิิ โดย องค์์การทุุ เพื่� อเด็กแห่่ง ประชาชาติิ (UNICEF) พิิมพ์์ค รั้้� งที่� 1 สิิง 2564 จำำ � ว 1,500 เล่ พิิมพ์์ท ี่่� บริษัั ซีีจีีทููล จำำ �กัด

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=